Factors Affecting Students’ Preferences for Online and Blended Learning: Motivational vs. Cognitive

Sinan Keskin [sinan.keskin@hacettepe.edu.tr], Halil Yurdugül [yurdugul@hacettepe.edu.tr], Hacettepe University, Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technology [http://hacettepe.edu.tr], 06800, Beytepe/Ankara, Turkey

Abstract

Today’s educational institutions are expected to create learning opportunities independent of time and place, to offer easily accessible learning environments and interpersonal communication opportunities. Accordingly, higher education institutions develop strategies to meet these expectations through teaching strategies, such as e-learning, blended learning, mobile learning, etc., by using teaching technologies. These new technology-based teaching strategies are mainly shaped by decision-makers in education. This study seeks to analyse the individual factors that affect learners’ mode of teaching and learning delivery preferences. In this study, blended and online learning is considered as preferences of learners’ mode of teaching and learning delivery. The individual factors discussed in this research are cognitive learning strategies, e-learning readiness, and motivation. The data were obtained from the pre-service teachers at the end of the academic semester when they experienced online and blended learning. Data were analysed using optimal scaling analysis. The analysis method provides a two-dimensional centroid graph which shows the correlations between the variable categories. According to study findings, there is a correlation between the preferences of the learning environment, and the constructs of self-efficacy, e-learning motivation, and task value. It can be said that the motivational variables are more effective in the learning environment preference. The students with high task value, e-learning motivation, and self-efficacy preferred studying in blended learning environments. Cognitive strategies, self-directed learning, learner control, and test anxiety factors are independent of the learners’ learning delivery preferences.

Abstract in Turkish

Günümüz eğitim kurumlarından; zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme olanakları, kolay erişilebilir öğrenme ortamları ve bireyler arası iletişim imkânları yaratmaları beklenmektedir. Yükseköğretim kurumları bu doğrultuda öğretim teknolojilerinden faydalanarak e-öğrenme, mobil öğrenme, uzaktan eğitim vb.’den faydalanarak bu beklentileri karşılamaya yönelik çeşitli stratejiler geliştirmektedir. Bu yeni teknoloji destekli öğretim stratejilerini çoğunlukla eğitimde karar vericiler şekillendirmektedir. Bu araştırmada ise sürecin önemli paydaşlarından olan öğrenenlerin öğrenme ortamı tercihleri üzerinde etkili olan bireysel faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğrenme ortam tercihi olarak harmanlanmış ve çevrimiçi öğrenme; öğrenen özellikleri olarak ise bilişsel öğrenme stratejileri, e-öğrenme hazırbulunuşluğu ve güdülenme yapıları ele alınmıştır. Araştırma verileri öğretmen adaylarından hem harmanlanmış hem de çevrimiçi öğrenme deneyimi geçirdikleri bir dönemin sonunda toplanmıştır. Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi kullanılarak yapılar arası ilişkiler ortaya konulmuştur. Optimal ölçekleme olarak da adlandırılan bu analiz yöntemi sonucunda yorumlanması görece kolay olan grafiksel çözümlemelere ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenme ortam tercihi ile öz yeterlik, e-öğrenme motivasyonu ve görev değeri yapılarının ilişkili olduğu belirlenmiştir. Görev değeri, e-öğrenme motivasyonu ve öz-yeterlik algısına yüksek düzeyde sahip öğrenenler, harmanlanmış öğrenme ortamlarında öğrenim görmeyi tercih etmektedirler. Bilişsel öğrenme stratejileri, kendi kendine öğrenme, öğrenen kontrolü ve sınav kaygısı değişkenleri ise kendi içinde ilişkili yapılar olmasına karşın e-öğrenme ortam tercihinden bağımsız olduğu belirlenmiştir. Buna göre e-öğrenme ortam tercihinde motivasyon değişkenlerinin daha etkili olduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda ortaya konulan bir diğer önemli bulgu ise yüksek düzeyde sınav kaygısına sahip öğrenenlerin düşük düzeyde bilişsel öğrenme stratejilerine sahip olduğudur. 

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, learning management system, interaction, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.