Regulation of Cognition as a Mediator in the Relationship between Knowledge of Cognition and Perceived Self-Intervention

Fatma Bayrak [fbayrak@hacettepe.edu.tr], Halil Yurdugül [yurdugul@hacettepe.edu.tr], Hacettepe University [http://www.ebit.hacettepe.edu.tr/eng/index.html], Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / Ankara, Turkey

Abstract

Self-assessment is an important tool enabling learners at the level of higher education to control and construct their learning processes. To allow for further study, we modified a web-based self-assessment system to provide individuals with the opportunity to test and retest their own learning and receive feedback. This study included 59 students. Following completion of the test, feedback was structured based on a comparison of the student’s performance to the standard performance, their position in the group and their previous performances. Each test deadline had to be waited for determining the positions in the group of students and the delayed feedback were sent to the learners by e-mail. Through this external feedback, learners were able to intervene in their own learning process, thus achieving better future learning prospects and to observe the effectiveness of these intervention though feedback from the next assessment. We defined this process as the self-intervention perception process due to the active participation of the learner. The determination of the structures that affect the meaning and using of the feedback received by the learners were at the forefront. This study aimed to examine the relation between learners’ metacognitive awareness and their self-intervention perceptions and create a learner profile based on this information. Participants also completed Perceived Self-Intervention Scale and the Metacognitive Awareness Inventory. Learners with high levels of metacognitive skills awareness were found to have high levels of perceived self-intervention. Furthermore, knowledge of cognition had indirect effects on the perception of self-intervention, and that the regulation of cognition was the mediator variable.

Abstract in Turkish

Günümüzde yükseköğretimde yer alan öğrenenlerin öğrenme başarısına yönelik öz değerlendirme yapması kendi öğrenme sürecini denetim altına alabilmesi ve aynı zamanda kendi öğrenme yaşantısına müdahalede bulunabilmesi için önemli bir araçtır. Buna bağlı olarak araştırmada web tabanlı öz-değerlendirme sistemi (WT-ÖS) oluşturularak bireyin kendi öğrenmelerini test etmelerine ve dönüt almalarına fırsat verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 59 öğrenci oluşturmaktadır. Test tamamlandıktan sonra öğrenenin var olan yeterliklere, gruptaki konumuna ve daha önceki performanslarını karşılaştırmaya dayalı yapılandırılan dönütler öğrenene sunulmuştur. Gruba bağlı dönütlerin verilebilmesi için test süresinin bitmesi beklenmiş ve geciktirilmiş dönütler e-posta aracılığıyla öğrenenlere gönderilmiştir. Bu dışsal dönütler sayesinde öğrenenler öğrenmelerini iyileştirmek için kendi öğrenme süreçlerine müdahale edebilmiş; bir sonraki değerlendirmenin dönütü sayesinde de müdahalenin etkililiğini görebilmiştir. Araştırmacılar tarafından bu süreç öz-müdahale algısı olarak tanımlanmıştır. Öğrenenlerin aldığı dışsal dönütü anlamlandırmaları ve kullanmalarına etki eden yapıların belirlenmesi ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden sistemi kullanarak dönütlerini alan öğrenenlerin kendi öğrenme süreçlerine müdahalede bulunması anlamına gelen öz müdahale algısı ile üstbilişsel farkındalık arasındaki ilişki incelenmiş ve bir öğrenen profili oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Web Tabanlı testlerin yanında WT-ÖS’de Algılanan Öz Müdahale Ölçeği, Bilişötesi Farkındalık Envanteri (MAI) katılımcılar tarafından cevaplanmıştır. Araştırmada üstbiliş beceri farkındalık düzeyleri yüksek olan öğrenenlerin algılanan öz müdahale düzeylerinin de yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca üstbiliş bilginin öz-müdahale algısı üzerine doğrudan bir etkisi olmadığı ve üstbilişsel becerinin aracı bir değişken olduğu belirlenmiştir.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, learning management system, LMS, interaction,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.