Pre-service Computer Teachers’ Tendencies towards the Use of Mobile Technologies: A Technology Acceptance Model Perspective

Ünal Çakıroğlu [cakiroglu@ktu.edu.tr], Seyfullah Gökoğlu [sgokoglu@kastamonu.edu.tr], Kastamonu University, Mücahit Öztürk [mucahitozturk@aksaray.edu.tr], Aksaray University, Turkey

Abstract

Drawing on the Technology Acceptance Model (TAM), this exploratory study examines the pre-service teachers’ adoption of mobile technologies through the factors of current use, instructional use and future use in their teaching practices. Participants were 466 pre-service computer teachers enrolled at a public university in Turkey. A questionnaire developed by the researchers was used to collect data. Results indicated that the current use and instructional use factors had a strong positive correlation and also there was a similar correlation with the factor of future use and current use. Relationships between current, instructional, and future use of mobile technologies explained within the context of perceived usefulness, ease of use, and behavioural intention constructs of the TAM.

Abstract in Turkish

Teknoloji Kabul Modelini (TKM) temele alınarak gerçekleştirilen bu keşfedici araştırmada, öğretmen adaylarının mobil teknolojileri benimseme durumları mevcut kullanım, öğretimsel kullanım ve gelecekteki öğretim uygulamalarındaki kullanım durumları çerçevesinde incelenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’deki bir üniversitede öğrenim gören 466 bilişim teknolojileri öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket kullanılmıştır. Araştırma bulguları mevcut kullanım ve öğretimsel kullanım faktörleri arasında yüksek düzeyde olumlu bir ilişki olduğunu; benzer şekilde mevcut kullanım ile gelecekteki kullanım faktörleri arasında da benzer bir ilişki düzeyi olduğunu göstermektedir. Mobil teknolojilerin mevcut, öğretimsel ve gelecekteki kullanım durumları arasındaki ilişki TKM’nin algılanan fayda, kullanım kolaylığı ve davranışsal niyet gibi temel bileşenleri çerçevesinde açıklanmıştır.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, learning management system, interaction, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.