OER, Resources for learning – Experiences from an OER Project in Sweden

Ebba S. I. Ossiannilsson [ebba.ossiannilsson@ced.lu.se], Lund University [http://www.ced.lu.se]
Alastair M. Creelman [alastair.creelman@lnu.se], Linnaeus University [http://www.lnu.se], Sweden

English Abstract

This article aims to share experience from a Swedish project on the introduction and implementation of Open Educational Resources (OER) in higher education with both national and international perspectives. The project, OER – resources for learning, was part of the National Library of Sweden Open Access initiative and aimed at exploring, raising awareness of and disseminating the use of OER and the resulting pedagogical advantages for teaching and learning. Central to the project’s activities were a series of regional seminars which all featured a combination of multi-site meetings combined with online participation. This combination proved highly successful and extended the reach of the project. In total the project reached around 1000 participants at its events and many more have seen the recorded sessions.

Several unresolved issues beyond the scope of the project became explicit but which are absolutely crucial challenges. Firstly, the evolution from OER towards open educational practices (OEP) and open educational cultures (OEC). OEP and OEC imply the establishment of national and international policies and strategies where the use of OER is officially encouraged, sanctioned and developed. Secondly it became explicit that the issue of metadata is crucial for finding OER and facilitating their use and reuse for teachers and learners. Thirdly, the sustainability of OER must be stimulated by ensuring the creation of material that can easily be adapted and reused by teachers in other countries and contexts.

Swedish Abstrakt

Denna artikelsyftar till att delaerfarenheter frånett nationellt svensktprojekt omintroduktion och genomförandet av öppna digitala lärresurser(OpenEducationalResources, OER) inom högre utbildning medsåväl nationella och internationellaperspektiv.ProjektetOER-resurser förlärande,var en del avKungliga BiblioteketsOpen Accessinitiativ med syfte att utforska, öka medvetenheten omoch spridaanvändning avOER ochde konsekvenser det medför gällandepedagogiskafördelar förundervisning och lärande.Centralt förprojektets aktivitetervar en serieregionala seminariersom allainnehöllen kombination avmulti-sitemöteni kombinationmed onlinedeltagande.Denna kombinationvisade sig vara mycket framgångsrikoch berikade och förädlade projektets syften.Totaltdeltog cirka1000deltagareidessa seminarierochbetydligt flerhar vid olika tillfällen och sammanhang settde inspeladesessionerna.

Flerafrågoruppstod och blev tydliga under projektets gång, vilka dock var utanför projektets syften, men som är avgörandeutmaningar för lärande och utbildning.För det förstamåste utvecklingbyta fokusfrånOERmot öppnapedagogiskametoderoch praktik (OEP) samt öppnapedagogiskakulturer(OEC). OEPochOECmåste innefatta även utveckling och skapande av nationellaoch internationellaochstrategieroch politikisk viljeinriktningdär användning avOER officielltuppmuntras, sanktionerasoch utvecklas.För det andrablevdet uppenbart att frågan ommetadataär avgörandeför att sökaOERoch underlättadess användning ochåteranvändningför lärareoch elever/studenter.För det tredjemåste hållbarhetsperspektivet byggas in iskapandet av OERgenom att garanteraatt material lätt kan anpassasoch återanvändasav lärarei andra länderoch i andra sammanhang.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, interaction, learning management system, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.