Emotional obstacles for e-learning – a user psychological analysis

Sanna Juutinen [sanna.juutinen@jyu.fi], Pertti Saariluoma [psa@it.jyu.fi],
Tietojenkasittelytieteiden laitos, PL 35 (Agora), 40014 JYVASKYLAN YLIOPISTO [http://www.jyu.fi]

English Abstract

E-learning has constantly increased its importance in education. Both public and private organizations use it extensively. However, doubts have been expressed in regards to its effectiveness. These difficulties often have their origin in human-system interaction, thus there is the necessity to investigate interaction in e-learning. We approach these interaction problems from a user psychological point of view. This means that we apply psychological concepts, methods and theories to solve interaction problems. In this paper, we want to emphasize that there are many emotional aspects in the human-technology interaction processes, and consequently we analyze the emotional processes involved in e-learning.

Here we have studied the e-learning system used by the Finnish Tax Administration to train their employees. We presented their students with a questionnaire analyzing different emotional aspects of the learning process. By means of factor analysis we found that the respondents could be divided into two major groups. The members of the first group were successful and felt pride in their performance, while those of the second were less successful and developed shame reactions towards e-learning. From our point of view, it is essential that the negative group is able to be transformed as much as possible into a positive one.  

Finnish Abstract

E-oppimisen merkitys koulutuksessa on kasvanut jatkuvasti. Sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatiot käyttävät sitä laajasti. Epäilyjä kuitenkin on ilmaistu sen tehokkuuden osalta. Nämä ongelmat johtuvat usein ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutuksesta, minkä vuoksi on tarpeen tutkia vuorovaikutusta e-oppimisessa. Me lähestymme näitä vuorovaikutusongelmia käyttäjäpsykologisesta näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme psykologisia käsitteitä, menetelmiä ja teorioita ratkaistaksemme vuorovaikutusongelmia. Tässä artikkelissa haluamme korostaa, että on olemassa monia tunneperäisiä näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen prosesseille, ja siksi me analysoimme e-oppimiseen liittyviä emotionaalisia prosesseja.

Tässä artikkelissa olemme tutkineet verkko-oppimisjärjestelmää, jolla Suomen Verohallinto kouluttaa työntekijöitään. Esitimme tämän järjestelmän käyttäjille kyselyn, jolla analysoimme erilaisia emotionaalisia näkökulmia osana oppimisprosessia. Faktorianalyysin avulla huomasimme, että vastaajat voitiin jakaa kahteen pääryhmään. Ensimmäisen ryhmän jäsenet menestyivät opinnoissaan ja tunsivat ylpeyttä omasta suorituksestaan, kun taas toinen ryhmä menestyi opinnoissaan heikommin ja tunsivat negatiivisia tunteita e-oppimista kohtaan. Meidän kannalta tärkeää on, että negatiivinen ryhmä saadaan muutettua mahdollisimman positiiviseksi.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, interaction, learning management system, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.