Thesis Web Dialogue

Päivi Jokela PhD [paivi.jokela@hik.se]
Peter Karlsudd PhD [peter.karlsudd@hik.se]
Högskolan i Kalmar 391 82 Kalmar Sweden [http://www.hik.se]

English Abstract

This paper describes development work where an application specially adapted for essay-writing and supervision has been constructed, developed and tested. The aim of the programme development has been to create support for essay-writing and supervision.

With the ambition of reinforcing important ingredients for effective supervision and essay-writing the aim and requirements for the Thesis Web Dialogue were formulated. The chief aim from the tutor's perspective was to facilitate organizing his or her supervision and efficiently follow and support the essay-writer. The essay-writers' chief aim was to find easy access to tutor support and information relevant to their essay work. The Thesis Web Dialogue was continuously developed and evaluated, a process which culminated on two evaluation occasions.

The majority of the tutors and essay-writers who had tested or been introduced to the Thesis Web Dialogue are positive to its idea and function. The most positive is the student group. A few students have expressed their scepticism vis-à-vis the Thesis Web Dialogue. Some of these students feel uncertain when confronted with the technology, while some apparently want to avoid be subjected to higher demands and greater insight into their essay work.

The result shows that the Thesis Web Dialogue can be of great help to many students and tutors. It is probably especially suitable for distance courses and/or essay courses where the tutor follows the essay-writers for a fairly long time.

Swedish Abstract

I denna artikel beskrivs ett utvecklingsarbete där ett för uppsatsskrivande och handledning särskilt anpassat applikation, Uppsatsdialogen, har konstruerats, utvecklats och prövats. Med ambitionen att förstärka viktiga ingredienser för effektiv handledning och uppsatsskrivande formulerades syfte och krav för programmet. Det främsta ändamålet ur handledarens perspektiv var att denna enkelt ska kunna organisera sitt arbete och effektivt kunna följa och stödja uppsatsskrivarens arbete. Främsta ändamålet för uppsatsskrivaren var att lätt nå handledningsstöd och information som är relevant för det aktuella uppsatsarbetet. I de virtuella rum som skapades för handledare och uppsatsgrupp eftersträvades en komplett miljö för dialog, stöd och informationssökning.

Utveckling och utvärdering av Uppsatsdialogen genomfördes fortlöpande men var koncentrerad till två utvärderingstillfällen. Den första utvärderingen genomfördes i mindre omfattning med stöd av intervjuer, medan utvärdering två innefattade de ändringar och kompletteringar som gjordes i programmet och inkluderade enkät och intervjuer med ett större antal uppsatsskrivare och handledare.

Huvuddelen av de handledare och uppsatsskrivare som prövat eller fått Uppsatsdialogen presenterad för sig, är positiva till dess idé och funktion. Mest positiva är studentgruppen.Ett fåtal studenter har uttryckt sin skepsis till användningen av uppsatsdialogen. Några av dessa studenter känner osäkerhet inför tekniken medan några uppenbarligen vill undvika en ökad kravnivå och insyn i uppsatsarbetet. Många studenter utryckte positiva omdömen men framförde kritik mot att deras handledare inte var villiga eller saknade kompetens för att använda tjänsten vilket också bekräftades i några av handledarsvaren.

Resultatet visar att uppsatsdialogen kan vara till stor hjälp för många studenter och handledare. Vid distanskurser och/eller i uppsatskurser där handledaren följer uppsatsskrivarna under en längre tid är den sannolikt särskilt lämplig.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, interaction, learning management system, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.