Interplay between Pedagogy and Media Technology when Planning e-Learning
Illustrated in the Virtual Glass Academy

Martin Stigmar [martin.stigmar@iped.vxu.se]
Ph.D. in Pedagogy, School of Education at Växjö University, Sweden
Rune Körnefors [rune.kornefors@msi.vxu.se]
M.Sc. in Computer Sciences, School of Mathematics and System Engineering at Växjö University, Sweden
School of Education at Växjö University, SE-35195 Växjö, Sweden [http://www.iped.vxu.se]

English Abstract

There is a need to raise the educational level within the European glass industry in order to strengthen the potential of development and competitiveness. The aim of the present paper is to describe the phases of planning and implementing the pilot project the Virtual Glass Academy, the results, and to discuss the evaluation. Included in the aim is also to discuss the three aspects of: why, what, and how from a multimedial as well as a pedagogical aspect. Two different methods for collecting data have been used, namely through field analyses and a pedagogical seminar. The most important result is that multimedia in combination with pedagogy can illustrate complicated processes in a new and more comprehensible way. Thus, giving the course participants an increased understanding.

Swedish Abstract

Det finns ett behov av att höja utbildningsnivån inom Europas glasindustri för att stärka utvecklingspotentialen och konkurrenskraften. Syftet med denna artikel är att beskriva faserna planering, genomförande och resultat samt att diskutera utvärderingen av pilotprojektet Virtuella glasakademin. I syftet ingår också att diskutera de tre aspekterna: varför, vad och hur ur ett multimedialt och pedagogiskt perspektiv. Två olika metoder för insamling av data har använts, nämligen fältanalyser och ett pedagogiskt seminarium. Det viktigaste resultatet är att multimedia i samspel med pedagogik kan illustrera komplicerade processer på ett nytt och mer förtåeligt sätt. Följaktligen leder detta till ökad insikt.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, interaction, learning management system, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.