New Chief Editor in EURODL

The EDEN Executive Committee assigned Dr. Ulrich Bernath as Chief Editor of the journal.
 

Latest article

Introducing a Structured Format for Learner Self-Assessment: The Tutor's Perspective

15.12.2014

Latest Brief Item

Strategies for the Adoption of Open Textbooks: The Latin American Open Textbooks Initiative

02.10.2014

Archives

EURODL Mailinglist

2879 subcribers
 

EURODL Visitors

 

OER, Resources for learning – Experiences from an OER Project in Sweden

Ebba S. I. Ossiannilsson [ebba.ossiannilsson@ced.lu.se], Lund University [http://www.ced.lu.se]
Alastair M. Creelman [alastair.creelman@lnu.se], Linnaeus University [http://www.lnu.se], Sweden

Abstrakt

Denna artikelsyftar till att delaerfarenheter frånett nationellt svensktprojekt omintroduktion och genomförandet av öppna digitala lärresurser(OpenEducationalResources, OER) inom högre utbildning medsåväl nationella och internationellaperspektiv.ProjektetOER-resurser förlärande,var en del avKungliga BiblioteketsOpen Accessinitiativ med syfte att utforska, öka medvetenheten omoch spridaanvändning avOER ochde konsekvenser det medför gällandepedagogiskafördelar förundervisning och lärande.Centralt förprojektets aktivitetervar en serieregionala seminariersom allainnehöllen kombination avmulti-sitemöteni kombinationmed onlinedeltagande.Denna kombinationvisade sig vara mycket framgångsrikoch berikade och förädlade projektets syften.Totaltdeltog cirka1000deltagareidessa seminarierochbetydligt flerhar vid olika tillfällen och sammanhang settde inspeladesessionerna.

Flerafrågoruppstod och blev tydliga under projektets gång, vilka dock var utanför projektets syften, men som är avgörandeutmaningar för lärande och utbildning.För det förstamåste utvecklingbyta fokusfrånOERmot öppnapedagogiskametoderoch praktik (OEP) samt öppnapedagogiskakulturer(OEC). OEPochOECmåste innefatta även utveckling och skapande av nationellaoch internationellaochstrategieroch politikisk viljeinriktningdär användning avOER officielltuppmuntras, sanktionerasoch utvecklas.För det andrablevdet uppenbart att frågan ommetadataär avgörandeför att sökaOERoch underlättadess användning ochåteranvändningför lärareoch elever/studenter.För det tredjemåste hållbarhetsperspektivet byggas in iskapandet av OERgenom att garanteraatt material lätt kan anpassasoch återanvändasav lärarei andra länderoch i andra sammanhang.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, DE, higher education, blended learning, ICT, information and communication technology, internet, collaborative learning, LMS, learning management system, constructivism, interaction,

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.