ÇÜ-eDS: Çukurova University E-Learning Support System

Mehmet Tekdal [mtekdal@cu.edu.tr], Çukurova University, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, 01330 Sarıçam/Adana-Turkey [http://www.cu.edu.tr], Turkey

Abstract

Ongoing developments in the field of information and communication technologies, as in many other fields, have brought new opportunities to education and instruction. Among these opportunities, e-learning technologies are of primary concern. On the other hand, open source software has brought in both an economic and parametric dimension to e-learning systems. However, despite all of these positive developments, the use and popularisation of these technologies by educational institutions in Turkey is not as widespread as it should be. Although there may be several reasons for this, one of the major causes is the problems encountered during developing and publishing e-learning courses. In this study, an e‑learning support system (ÇÜ-eDS–Çukurova University e-Learning Support System) capable of supporting the entire procedure from preparation to publication of economic and useful e‑learning courses has been developed. The system consists of four main modules, namely a learning objects portal, a content development editor, a learning management system, and a single sign-on system. The system was actively used by the second-year and third-year students for one semester and three semesters respectively. Then, in order to test the system usability, a system usability scale was applied to 30 second-year and 30 third-year undergraduate students of Çukurova University. According to the system usability score (65.17 out of 100), it can be said that the system is moderately usable, but requires some improvements.

Abstract in Turkish

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında süregelen gelişmeler, birçok alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da yeni olanakların doğmasına yol açmıştır. Bunların başında, bilgileri zaman ve mekândan bağımsız ve hızlı bir şekilde öğrenenlere ulaştırmayı sağlayan e-öğrenme teknolojileri gelmektedir. Diğer taraftan, Açık Kaynak Kodlu yazılmalar e-öğrenme sistemlerinin hem ekonomik hem de parametrik bir boyut kazandırmıştır. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere karşın, bu teknolojilerin Türkiye’deki eğitim kurumlarında kullanılması ve yaygınlaşması istenen boyutta olduğu söylenemez. Bunun çeşitli nedenleri olmakla birlikte, en önemli neden e-öğrenme kurslarının geliştirilmesi ve yayınlanmasında karşılaşılan sorunlar gelmektedir. Bu çalışmada, e-öğrenme kurslarının hazırlanmasından yayınlanmasına kadar tüm işlemlerin yapılabildiği ekonomik ve kullanışlı bir e-öğrenme destek sistemi (ÇÜ-eDS-Çukurova Üniversitesi e-Öğrenme Destek Sistemi) geliştirilmiştir. Sistem, öğrenme nesneleri portalı, içerik geliştirme editörü, öğrenme yönetim sistemi ve tek şifre sistemi olmak üzere dört ana modülden oluşmaktadır. Sistem bir dönem boyunca ikinci sınıf ve iki dönem boyunca üçüncü sınıf öğrencileri tarafından aktif olarak kullanılmıştır. Daha sonra, sistemin kullanılabilirliğini test etmek için bir sistem kullanılabilirlik ölçeği Çukurova Üniversitesi’nde okuyan 30 ikinci sınıf ve 30 üçüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Sistem kullanılabilirlik puanına (100 üzerinden 65.17) göre, sistem orta seviyede kullanılabilir olmakla birlikte iyileştirilmesi gerektiği söylenebilir.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, ICT, information and communication technology, MOOCs, collaborative learning, internet, learning management system, LMS, interaction,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.